Jesteś tutaj:

Refund and Returns Policy

Reklamacja, gwarancja i odpowiedzialność
1) Klient jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia stanu ilościowego oraz jakościowego produktu w chwili jego odbioru. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta tylko za te wady produktu, których ten nie był w stanie odkryć w toku badania. Podpisując list przewozowy, Klient potwierdza spełnienie przez Sprzedawcę jego świadczenia (wydanie produktu wolnego od widocznych wad). W wypadku, gdy przesyłka dotrze uszkodzona, Klient zobowiązany jest do sporządzenia w obecności kuriera protokołu uszkodzeń i przedłożenia go Sprzedawcy i przewoźnikowi, pod rygorem nie uznania reklamacji.
2) Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące wad produktu, których Klient nie był w stanie odkryć w toku badania wskazanego w pkt. 1:
a) należy zgłaszać w formie pisemnej, najpóźniej do 7 dni od daty wykonania umowy, z przywołaniem numeru faktury VAT, lub dokumentu WZ dotyczącego reklamowanego zlecenia.
b) powinny zawierać dokładny opis niezgodności i powód reklamacji, pod rygorem utraty prawa do zgłaszania czy też powoływania się na jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące dostarczonych produktów. Wraz z reklamacją klient powinien dostarczyć wadliwy produkt, którego reklamacja dotyczy w ilości podanej w piśmie reklamacyjnym, co stanowi podstawę do rozpoczęcia procesu reklamacyjnego.
3) Za wady nie uważa się i nie stanowią podstawy do reklamacji:
a) nieznaczne różnice kolorystyczne pomiędzy dostarczonym Towarem a jego obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta, które mogą wynikać z faktu, iż różne typy monitorów mogą przekłamywać rzeczywistą kolorystykę, jak również nieznacznych różnic kolorystycznych wynikających z metod konwersji lub próbkowania kolorów (w przypadku wyjątkowych wymagań związanych z dopasowaniem koloru, proponujemy wykonanie próbki kolorystycznej w cenie 50zł netto)
b) niewielkie niedokładności lub mikro pyłki na powierzchni wydruku na Towarze (szkło, pleksi), pod warunkiem, że są one niewidoczne z odległości wynoszącej co najmniej dwukrotność przekątnej wydruku (dotyczy nadruków UV na szkle i materiałach płaskich)
c) niewielkie odchylenia wymiarów Towaru od przesłanych przez Klienta wymiarów z zastrzeżeniem, że dopuszczalny zakres tolerancji to +/- 3 mm (szkło)
d) niewielkie uszkodzenia szlifu, powstałe w trakcie docinania folii
e) nieznaczne różnice (do 1%) w wymiarze gotowych produktów
f) zgrzewy oraz łączenie z 2 lub więcej części banerów i siatek, których jeden z wymiarów przekracza szerokość roli, z której był drukowany
g) brytowanie nadruków na foliach
4) Klient traci prawo do zgłaszania roszczeń reklamacyjnych oraz z tytułu gwarancji, o ile została udzielona, w wypadku:
• nie przestrzegania instrukcji montażu
• jakiejkolwiek ingerencji w gotowy produktu
• produktu uszkodzonego mechanicznie
• nadruków podklejonych warstwą folii (druk na szkle) wystawionych na mocne światło dzienne
5) Sprzedawca informuje w szczególności, iż w przypadku montażu szkieł należy używać wyłącznie klejów do luster i szkła (bez rozpuszczalników i izocyjanianów); panele szklane kleimy bezpośrednio na wyrównane podłoże. Nie należy aplikować kleju zbyt blisko krawędzi, żeby podczas dociskania nie wypłynął. Wszystkie nadruki wykonane metodą druku UV opakowane folią stretch należy rozpakować do dwóch dni od ich odebrania. Zbyt długie przechowywanie tak opakowanego towaru może spowodować dostanie się wody pod nadruk w wyniku podwyższonej wilgotności, co może być powodem jego odparzenia lub odpadnięcia.
6) W przypadku wymiany Towarów wadliwych na wolne od wad Sprzedawca nie gwarantuje, że ponowny wydruk będzie identyczny. Ze względu na właściwości procesu technologicznego i zmienne parametry maszyn Sprzedawca nie może zagwarantować powtórnego wydruku tego samego elementu w sposób idealnie powtórzony kolorystycznie i z idealnie odwzorowaną kontynuacją wzoru.
7) Braki lub wady dotyczące części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości zamówienia i nie wyłączają obowiązku zapłaty za zamówienie zrealizowane.
8) Klient nie może odmówić odbioru usługi w razie nieistotnych wad, tj. nie wpływających na możliwość prawidłowego korzystania z produktu i jego funkcjonalność, oraz w nieznacznym stopniu wpływających na estetykę. Reklamacje dotyczące kolorystyki będą uwzględniane tylko w wypadku dostarczenia wzorca kolorystycznego i tylko w wyjątkowo rażących wypadkach, w szczególności zwracamy uwagę, że kolorystyka projektów na nieskalibrowanych monitorach może znacznie odbiegać od efektu końcowego. W wypadku zaistnienia wad nieistotnych, Klientowi przysługuje wyłącznie
roszczenie o odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia o wartość w przedziale od 1 do 15%, w zależności od rodzaju wady i ilości elementów dotkniętych wadą.
9) Sprzedawca odpowiada za jakość produktu (druku) tylko w wypadku, gdy nadesłane przez Klienta materiały spełniają parametry techniczne określone w załączniku. Klient przyjmuje do wiadomości, iż jakość produktu (druku) uzależniona jest od jakości dostarczonych przez niego materiałów, przy czym Sprzedawca oferuje wydruk wielkoformatowy, nie cyfrowy, a jakość wydruku ograniczona jest posiadaną technologią,
plikami z których wykonywany jest nadruk, materiałem.
10) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści i formę produktu, jeżeli zostały one nadesłane przez Klienta lub zaakceptowane przez Klienta w przedstawionej mu wizualizacji (projekcie).
11) Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usługi, w szczególności wykorzystanie lub rozpowszechnianie produktów stworzonych przez Sprzedawcę, traktowane jest jako odbiór usługi bez zastrzeżeń, chyba że strony w konkretnym wypadku ustalą inaczej.
12) Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy zawartej w oparciu o Zamówienie ograniczone jest do wartości netto danego Zamówienia. Ograniczenie to nie dotyczy wypadków, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie. Odpowiedzialność Sprzedawcy w żadnym wypadku nie obejmuje utraty zysków czy kosztów wykonania zastępczego.
13) W powstałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
14) Poszczególne produkty mogą być objęte gwarancją, na warunkach określonych w odrębnym dokumencie. Gwarancja obowiązuje wyłącznie w wypadku przestrzegania instrukcji obsługi i zaleceń dotyczących danego produktu i nie obejmuje jakichkolwiek wad czy usterek związanych z nieprawidłowym korzystaniem lub naturalnym zużyciem.
15) W przypadku gdy towar dostarczany jest do Klienta przez firmę transportową (podwykonawcę zewnętrznego) odpowiedzialność za dostarczenie przesyłki zostaje przekazana przewoźnikowi i wszelkie roszczenia z tytułu niedoręczenia przesyłki lub powstałych w czasie transportu uszkodzeń Klient powinien kierować do podwykonawcy. Procedury jak w podpunkcie 1) niniejszego Rozdziału.