Regulamin sklepu internetowego

Rozdział 1 Postanowienia wstępne

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://sklep.grupaluxpol.pl, prowadzony jest przez Grupa Luxpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Tychach 43-100 przy ul. Przemysłowej 60, KRS: 0000646230, NIP: 6462947725.

2) Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3) Regulamin uważa się za przyjęty i zaakceptowany przez Klienta w momencie złożenia Zamówienia.

Rozdział 2 Definicje

1) Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2) Sprzedawca – Grupa Luxpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Tychach 43-100 przy ul. Przemysłowej 60, KRS: 0000646230, NIP: 6462947725.

3) Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://sklep.grupaluxpol.pl.

6) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9) Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12) Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13) Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Rozdział 3 Kontakt ze Sklepem

1) Adres Sprzedawcy: 43-100 Tychy, ul. Przemysłowa 60.

2) Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@grupaluxpol.pl

3) Numery telefonu Sprzedawcy: +48 32 780 11 04 +48 665 308 804 +48 533 808 790

4) Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

5) Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 16:00.

Rozdział 4 Wymagania techniczne 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

c) włączona obsługa plików cookies

Rozdział 5 Informacje ogólne

1) Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2) Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Rozdziału 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3) Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto.

4) Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5) Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

Rozdział 6 Zakładanie Konta w Sklepie

1) Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

2) Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3) Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4) Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w Rozdziale 3.

Rozdział 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

b) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

c) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

d) kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;

e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem Rozdziału pkt 3.

Rozdział 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1) Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) Przesyłka kurierska lub przesyłka kurierska pobraniowa

b) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 43-100 Tychy, ul. Przemysłowa 60 2)

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność przy odbiorze – gotówka lub płatność kartą 

b) Płatność za pobraniem 

c) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy 

d) Płatności elektroniczne 

3) Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu. 

Rozdział 9 Wykonanie umowy sprzedaży 

1) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z Rozdziałem Regulaminu. 

2) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

3) W przypadku wyboru przez Klienta: 

a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w najszybszym możliwym terminie – bez uprzedniego opłacenia zamówienia nie zostanie one zrealizowane. 

b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. c) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w jak najszybszym terminie od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru. 

4) Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 

5) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. 

6) Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

7) W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. 

8) Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski. Istnieje także możliwość dostawy Produktu poza granicami kraju. 

9) Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W przypadku dostawy poza granicami koszt ustalany jest na podstawie indywidualnie wyceny. 

10) Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

11) Zaleca się wykonanie próby celem potwierdzenia kolorystyki lub wykończenia finalnego Produktu lub zlecenie wykonania prototypu Produktu (gdy zachodzi taka konieczność). Jest to usługa odpłatna, której koszt ustalany będzie indywidualnie. 

Rozdział 10 Reklamacja, gwarancja i odpowiedzialność 

1) Klient jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia stanu ilościowego oraz jakościowego produktu w chwili jego odbioru. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta tylko za te wady produktu, których ten nie był w stanie odkryć w toku badania. Podpisując list przewozowy, Klient potwierdza spełnienie przez Sprzedawcę jego świadczenia (wydanie produktu wolnego od widocznych wad). W wypadku, gdy przesyłka dotrze uszkodzona, Klient zobowiązany jest do sporządzenia w obecności kuriera protokołu uszkodzeń i przedłożenia go Sprzedawcy i przewoźnikowi, pod rygorem nie uznania reklamacji. 

2) Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące wad produktu, których Klient nie był w stanie odkryć w toku badania wskazanego w pkt. 1: 

a) należy zgłaszać w formie pisemnej, najpóźniej do 7 dni od daty wykonania umowy, z przywołaniem numeru faktury VAT, lub dokumentu WZ dotyczącego reklamowanego zlecenia. 

b) powinny zawierać dokładny opis niezgodności i powód reklamacji, pod rygorem utraty prawa do zgłaszania czy też powoływania się na jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące dostarczonych produktów. Wraz z reklamacją klient powinien dostarczyć wadliwy produkt, którego reklamacja dotyczy w ilości podanej w piśmie reklamacyjnym, co stanowi podstawę do rozpoczęcia procesu reklamacyjnego. 

3) Za wady nie uważa się i nie stanowią podstawy do reklamacji: 

a) nieznaczne różnice kolorystyczne pomiędzy dostarczonym Towarem a jego obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta, które mogą wynikać z faktu, iż różne typy monitorów mogą przekłamywać rzeczywistą kolorystykę, jak również nieznacznych różnic kolorystycznych wynikających z metod konwersji lub próbkowania kolorów (w przypadku wyjątkowych wymagań związanych z dopasowaniem koloru, proponujemy wykonanie próbki kolorystycznej – cena indywidualna) 

b) niewielkie niedokładności lub mikro pyłki na powierzchni wydruku na Towarze (szkło, pleksi, folia z laminatem), pod warunkiem, że są one niewidoczne z odległości wynoszącej co najmniej dwukrotność przekątnej wydruku (dotyczy nadruków UV na szkle i materiałach płaskich) 

c) niewielkie odchylenia wymiarów Towaru od przesłanych przez Klienta wymiarów z zastrzeżeniem, że dopuszczalny zakres tolerancji to +/- 3 mm (szkło) 

d) niewielkie uszkodzenia szlifu, powstałe w trakcie docinania folii 

e) nieznaczne różnice (do 1%) w wymiarze gotowych produktów 

f) zgrzewy oraz łączenie z 2 lub więcej części banerów i siatek, których jeden z wymiarów przekracza szerokość roli, z której był drukowany 

g) brytowanie nadruków na foliach 

4) Klient traci prawo do zgłaszania roszczeń reklamacyjnych oraz z tytułu gwarancji, o ile została udzielona, w wypadku: 

• nie przestrzegania instrukcji montażu 

• jakiejkolwiek ingerencji w gotowy produktu 

• produktu uszkodzonego mechanicznie 

• nadruków podklejonych warstwą folii (druk na szkle) wystawionych na mocne światło dzienne 

5) Sprzedawca informuje w szczególności, iż w przypadku montażu szkieł należy używać wyłącznie klejów do luster i szkła (bez rozpuszczalników i izocyjanianów); panele szklane kleimy bezpośrednio na wyrównane podłoże. Nie należy aplikować kleju zbyt blisko krawędzi, żeby podczas dociskania nie wypłynął. Wszystkie nadruki wykonane metodą druku UV opakowane folią stretch należy rozpakować do dwóch dni od ich odebrania. Zbyt długie przechowywanie tak opakowanego towaru może spowodować dostanie się wody pod nadruk w wyniku podwyższonej wilgotności, co może być powodem jego odparzenia lub odpadnięcia. 

6) W przypadku wymiany Towarów wadliwych na wolne od wad Sprzedawca nie gwarantuje, że ponowny wydruk będzie identyczny. Ze względu na właściwości procesu technologicznego i zmienne parametry maszyn Sprzedawca nie może zagwarantować powtórnego wydruku tego samego elementu w sposób idealnie powtórzony kolorystycznie i z idealnie odwzorowaną kontynuacją wzoru. 

7) Braki lub wady dotyczące części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości zamówienia i nie wyłączają obowiązku zapłaty za zamówienie zrealizowane. 

8) Klient nie może odmówić odbioru usługi w razie nieistotnych wad, tj. nie wpływających na możliwość prawidłowego korzystania z produktu i jego funkcjonalność, oraz w nieznacznym stopniu wpływających na estetykę. Reklamacje dotyczące kolorystyki będą uwzględniane tylko w wypadku dostarczenia wzorca kolorystycznego i tylko w wyjątkowo rażących wypadkach, w szczególności zwracamy uwagę, że kolorystyka projektów na nieskalibrowanych monitorach może znacznie odbiegać od efektu końcowego. W wypadku zaistnienia wad nieistotnych, Klientowi przysługuje wyłącznie roszczenie o odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia o wartość w przedziale od 1 do 15%, w zależności od rodzaju wady i ilości elementów dotkniętych wadą. 

9) Sprzedawca odpowiada za jakość produktu (druku) tylko w wypadku, gdy nadesłane przez Klienta materiały spełniają parametry techniczne określone w załączniku. Klient przyjmuje do wiadomości, iż jakość produktu (druku) uzależniona jest od jakości dostarczonych przez niego materiałów, przy czym Sprzedawca oferuje wydruk wielkoformatowy, nie cyfrowy, a jakość wydruku ograniczona jest posiadaną technologią, plikami z których wykonywany jest nadruk, materiałem. 

10) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści i formę produktu, jeżeli zostały one nadesłane przez Klienta lub zaakceptowane przez Klienta w przedstawionej mu wizualizacji (projekcie). 

11) Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usługi, w szczególności wykorzystanie lub rozpowszechnianie produktów stworzonych przez Sprzedawcę, traktowane jest jako odbiór usługi bez zastrzeżeń, chyba że strony w konkretnym wypadku ustalą inaczej. 

12) Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy zawartej w oparciu o Zamówienie ograniczone jest do wartości netto danego Zamówienia. Ograniczenie to nie dotyczy wypadków, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie. Odpowiedzialność Sprzedawcy w żadnym wypadku nie obejmuje utraty zysków czy kosztów wykonania zastępczego. 

13) W powstałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. 

14) Poszczególne produkty mogą być objęte gwarancją, na warunkach określonych w odrębnym dokumencie. Gwarancja obowiązuje wyłącznie w wypadku przestrzegania instrukcji obsługi i zaleceń dotyczących danego produktu i nie obejmuje jakichkolwiek wad czy usterek związanych z nieprawidłowym korzystaniem lub naturalnym zużyciem. 

15) W przypadku gdy towar dostarczany jest do Klienta przez firmę transportową (podwykonawcę zewnętrznego) odpowiedzialność za dostarczenie przesyłki zostaje przekazana przewoźnikowi i wszelkie roszczenia z tytułu niedoręczenia przesyłki lub powstałych w czasie transportu uszkodzeń Klient powinien kierować do podwykonawcy. Procedury jak w podpunkcie 1) niniejszego Rozdziału. 

Rozdział 11 Poufność 

1) Strony zobowiązują się wzajemnie do traktowania jako poufne informacji uzyskanych przy okazji lub w związku z realizacją umowy i nieprzeznaczonych do ujawnienia. 

2) W szczególności wszelkie oferty, wyceny, informacje handlowe są przeznaczone wyłącznie dla ich adresata i nie mogą być udostępniane podmiotom trzecim, w szczególności kontrahentom i klientom adresata lub innym niż adresat kontrahentom i klientom Sprzedawcy. 

3) Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z naruszenia tego zobowiązania. 

4) Postanowienia pkt 1- 3 obowiązują zarówno w okresie wykonywania Umowy, jak i w okresie 5 lat po jej ustaniu. 

Rozdział 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym 

1) Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 

2) Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. 

3) Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

4) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

Rozdział 13 Postanowienia końcowe 

1) Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 

2) Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia pomiędzy stronami, jeżeli nie zastrzeżono formy pisemnej, mogą być dokonywane za pomocą poczty elektronicznej. 

3) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępne w siedzibie Sprzedawcy oraz na ogólnodostępnej stronie www.grupaluxpol.pl oraz stronie sklepu https://sklep.grupaluxpol.pl. 

4) Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami będą w miarę możliwości rozstrzygane na drodze polubownej. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

5) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).